jak zainstalować Dockera na Ubuntu

Jak zainstalować Dockera na Ubuntu?

Przygodę z Dockerem, najpopularniejszym rozwiązaniem konteneryzacyjnym, zaczynamy zazwyczaj od jego zainstalowania na maszynie. Dziś pokażemy, jak zainstalować Dockera na Ubuntu.

Instalacja Dockera na Ubuntu

W niniejszym poradniku przedstawimy wstępne wymagania do instalacji Dockera na Ubuntu, w tym obsługiwane architektury CPU i wersje systemu, sam sposób instalacji krok po kroku, pierwsze kroki po instalacji i sprawdzenie jej poprawności, a także pokażemy jak odinstalować Dockera i pozbyć się z systemu jego danych.

Obsługiwane wersje Ubuntu i architektury CPU

Najnowsze wersje Dockera obsługują następujące 64-bitowe wersje systemu Ubuntu:

 • Ubuntu Jammy 22.04 (LTS)
 • Ubuntu Impish 21.10
 • Ubuntu Focal 20.04 (LTS)
 • Ubuntu Bionic 18.04 (LTS)

W razie korzystania ze starszego wydania Ubuntu, należy zainstalować wcześniejszą wersję oprogramowania.

Docker na Ubuntu obsługuje właściwie wszystkie popularne architektury procesora:

 • x86_64 (amd64)
 • armhf
 • arm64
 • s390x

Warto jednak zauważyć, że o ile instalacja Dockera jest możliwa na urządzeniach z CPU w wymienionych powyżej architekturach, uruchomienie niektórych kontenerów może okazać się możliwe tylko na części z nich.

Czytaj więcej: Jak sprawdzić architekturę CPU w systemie Linux?

Jak zainstalować Dockera na Ubuntu?

Krok 1: Aktualizacja repozytoriów:

sudo apt update

Krok 2: Instalacja niezbędnych zależności (zazwyczaj są one już obecne w systemie):

sudo apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release

Krok 3: Dodanie klucza GPG Docker:

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

Krok 4: Przygotowanie repozytorium:

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Krok 5: Ponowna aktualizacja repozytoriów:

sudo apt update

Krok 6: Instalacja Docker Engine oraz dodatkowych komponentów, w tym Docker Compose:

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Pierwsze kroki po instalacji

Tuż po zainstalowaniu Dockera warto skonfigurować automatyczne uruchamianie go po starcie systemu. W tym celu należy wykonać następujące polecenia:

sudo systemctl enable docker.service
sudo systemctl enable containerd.service

Wyłączenie autostartu jest równie proste:

sudo systemctl disable docker.service
sudo systemctl disable containerd.service

Sprawdzenie poprawności działania świeżo zainstalowanego Dockera na Ubuntu zazwyczaj jest wykonywane poprzez uruchomienie specjalnie w tym celu przygotowanego kontenera hello-world dostępnego w domyślnym repozytorium Docker Hub. Wystarczy wykonać polecenie:

sudo docker run hello-world

Jeśli instalacja wykonała się poprawnie, uruchomiony kontener wypisze na ekran następujący komunikat:

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
  (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
  executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
  to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/

Jak odinstalować Dockera z Ubuntu?

Deinstalacja Dockera jest znacznie prostsza niż instalacja i sprowadza się do wykonania pojedynczego polecenia:

sudo apt purge docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

O ile jednak powyższe polecenie usunie Dockera i jego zależności, w systemie wciąż pozostaną obrazy, kontenery, wolumeny, pliki konfiguracyjne. Ich usunięcie jest możliwe przy pomocy komend:

sudo rm -rf /var/lib/docker
sudo rm -rf /var/lib/containerd

Czytaj więcej: Do czego można użyć Dockera? Kilka przykładów.

Udostępnij ten artykuł
Skopiuj powyższy link
Poprzedni

Magazyn blokowy, obiektowy i plikowy – czym się różnią?

Następny

Jak sprawdzić architekturę CPU w systemie Linux?